Terug naar index groep 8

Informatie groep 8


 
Groepsleerkracht
De verantwoordelijke leerkracht voor groep 8A is Wiene Heerkens en voor groep 8B is Tom Snels. Wiene heeft de hele week de groep onder de hoede. Tom heeft de hele week de verantwoording over groep 8B, maar is verschillende donderdagen uit de klas, zodat hij zijn taken van het management kan uitvoeren.
Wij gaan uit van een goede samenwerking met ouders en leerlingen. Zo sluit uw kind zijn/haar basisschoolperiode op De Regenboog op een leerzame en prettige manier af.
 
Berichtgeving vanuit school
Dit schooljaar zal eenvoudige berichtgeving vanuit groep 8 voornamelijk via de app Klasbord plaatsvinden. Dit betreft eenvoudige berichten zoals:
- hulpvragen
- info over excursies, enz.
- gymlessen die niet doorgaan, enz.
 
Belangrijke berichten kunnen via Klasbord aangekondigd worden, maar gaan doorgaans ook per mail cq. brief mee naar huis. Denk aan info over V.O., rapportages, enz. De informatie over het voortgezet onderwijs wordt meegegeven in een grote witte enveloppe.
Persoonlijke berichten gaan veelal mondeling, per mail of telefoon.
 
Schooltijden
Graag starten wij met de lessen om 8.45 uur. Wilt u daar a.u.b. rekening mee houden. Als uw kind ziek is of om een andere reden niet of later naar school komt (orthodontist, tandarts, dokter), dan laat de ouder ons dat mondeling of schriftelijk weten.
 
Pauzehapje
Kinderen mogen een pauzehapje meebrengen naar school: graag op de daarvoor bestemde plaats. Wilt u ook rekening houden met de schoolafspraken hierover. Zie de schoolgids (koeken, frisdrank, etc). De kinderen nemen hun eigen pauzespullen elke dag weer mee naar huis.
 
Strookjes
Bij groep 8A mogen de strookjes voor o.a. de sporttoernooien bij juf Wiene worden ingeleverd.
Bij groep 8B staat hiervoor een bak achterin de klas.
 
Website groep 8
Op de website van school staat bij groep 8 meer informatie wat betreft verjaardagen, groepsregels, activiteiten, informatie over groep 8, informatie over het voortgezet onderwijs, huiswerk, etc..
 
 
 
Gymnastiek
Op woensdagochtend gymmen de groepen 8 in De Haspel van 8.45 uur tot 10.30 uur. De gymlessen op woensdag voor groep 8B worden verzorgd door juf Ilse. Juf Wiene geeft de gymlessen aan groep 8A op woensdag. Gymschoenen en
gymkleding is verplicht. Ook douchen na de gymlessen is verplicht, tenzij de ouders ons mondeling of schriftelijk iets laten weten.
Spuitbussen of glas met deo/gel zijn verboden. Meisjes mogen géén opmaakspullen mee naar school of gymles nemen.
Na de gymles gaan we samen terug naar school.
 
Digitaal schoolbord
We gebruiken het digitale schoolbord dagelijks bij vrijwel alle lessen tijdens de instructie en verwerking, maar ook als middel om met beeldmateriaal de lesstof te verlevendigen. Hierdoor krijgt de lesstof voor de kinderen een nieuwe dimensie. Kinderen zijn veel gemotiveerder en kunnen in de meeste gevallen de leerstof beter onthouden.
 
Gebruik van de computer, laptop en tablet
De kinderen krijgen regelmatig opdrachten op de computer te verwerken: opdrachten voor taal, spelling, rekenen, taakbrief, topografie of wereldoriëntatie. Daarnaast maken de kinderen regelmatig internetopdrachten.

Ook op andere manieren proberen we de kinderen computervaardigheden aan te leren: het openen en opslaan van documenten of het gebruik van plaatjes in eigen teksten. Helaas kunnen we op school maar beperkt bezig zijn met het aanleren van computervaardigheden. Als u kans ziet om uw kind thuis dit soort vaardigheden aan te leren/te laten oefenen, dan zal uw kind daar zeer veel profijt van hebben. Zowel op school als ook thuis, nu en de komende jaren!
Tekstverwerken wordt ook steeds belangrijker voor basisschoolleerlingen. Niet verplicht uiteraard, maar wij raden u toch aan uw kind een typecursus te laten volgen. De komende jaren, ook in het voortgezet onderwijs, zal uw kind er veel plezier en profijt van hebben.
 
Coöperatief leren
We integreren regelmatig diverse vormen van coöperatief leren in onze lessen. Hiermee willen we o.a. het samenwerken bevorderen, het leren kennen van elkaar en respect hebben voor elkaar.
 
 
Kanjertraining
We willen de kinderen ervan bewust maken hoe ze beter met zichzelf en de ander kunnen omgaan. In groep 8 werken we daarom met het Werkboek Kanjertraining. Op de schoolwebsite vindt u hierover meer informatie.
In een groep komen zo nu en dan akkefietjes voor. Die zijn niet altijd te voorkomen. Wij stimuleren kinderen op een kanjermanier problemen met anderen op te lossen. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. We wijzen kinderen voortdurend op de manier van reageren en de effecten die dat met zich meebrengt. Een regel die centraal staat in de klas: je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.
 
Huiswerk
Uw kind krijgt regelmatig huiswerk mee naar huis. In de huiswerkmap treft u het huiswerk voor taal, rekenen en spelling aan. Ook zullen de kinderen van groep 8 weer leerbladen meekrijgen voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur/Techniek. Het is verstandig om een agenda voor uw kind aan te schaffen, zodat het kind kan leren plannen en werken met een agenda. Dit zal uw kind nodig hebben in het voortgezet onderwijs.
De wijze waarop een kind met het huiswerk omgaat, is voor ons een belangrijke maatstaf bij de advisering naar het voortgezet onderwijs.
Ander huiswerk voor de kinderen is:
 • één boekenbeurt
 • één spreekbeurt
 • één landen- of proefjeskring
 • een werkstuk
 
Opbrengst gericht werken
De laatste jaren is de manier waarop kinderen iets leren flink veranderd. Vroeger was het veelal klassikaal. Tegenwoordig draait alles steeds meer om de individuele leerling. Dat betekent dan ook dat wij de instructie daar zoveel mogelijk op aanpassen. Wij trachten namelijk alle kinderen zoveel mogelijk te laten leren en dat hoeft niet voor elk kind hetzelfde te zijn.
Op dit moment zijn de leerkrachten op allerlei manieren bezig hierin te ontwikkelen. Het werken met groepsplannen, verlengde instructie, interactieve instructie, enz.. Alles met het doel om de instructie zo kort mogelijk te houden voor elk individueel kind en daarmee zoveel mogelijk persoonlijke inoefentijd te creëren.
U zult begrijpen dat dit ook voor de leerkrachten een andere manier van lesgeven betekent, hetgeen nog niet altijd even eenvoudig is.
Andere dingen die bepalen of dit soort onderwijs kan slagen:
 • krijgen wij elk kind zover dat het eigenaar wordt van hetgeen het kind zelf wil en kan leren
 • geven kinderen elkaar de mogelijkheid om goed op te letten tijdens de instructie
 • laten de kinderen elkaar ongestoord aan hun taken werken
 • kunnen de kinderen ook met elkaar samenwerken als dat nodig is
 • enz.
Pas als dit soort dingen lukken, kunnen we duidelijk hogere resultaten van kinderen gaan verwachten. Daar investeren wij flink in.
 
Nieuwsbegrip: methode voor begrijpend lezen
Wekelijks werkt de leerling aan Nieuwsbegrip met een actuele tekst en opdrachten. Vooraf bekijken we ter introductie een kort filmpje. De opdrachten gaan over woordenschat en begrip van de tekst. Deze lessen verwerken de kinderen individueel.
Daarnaast geven we klassikale instructielessen over leesstrategieën, zoals verwijswoorden, verbanden leggen, samenvatten, enz..
 
 
Estafette: methode voortgezet technisch lezen
Bij technisch lezen bij groep 8 gaat het voornamelijk over het onderhouden van deze vaardigheden. De kinderen die extra moeten oefenen, doen dit tijdens de taakbrief of thuis. Hiervoor gaat er een brief mee naar huis. Bijna elke dag wordt er een kwartier besteed aan lezen.
 
Rekenen
We werken met de methode De Wereld In Getallen (WIG). Bij deze methode ligt het niveau hoger, wat betekent dat er meer gevraagd wordt van de kinderen. Het is mogelijk dat hierdoor de punten op het rapport in eerste instantie lager uitvallen dan u gewend bent.
De methode is geschreven voor 36 weken, bestaande uit 8 blokken van 4 of 5 weken. Aan het einde van elk blok wordt er een toets afgenomen en aan de hand daarvan volgt een week remediëring.
WIG zorgt ervoor dat er tijdens het instructiemoment één onderwerp centraal staat, zodat de instructie effectief en gericht is. Na de instructie verwerken de kinderen de stof in een opdracht.
Zodra de verwerkingsopdracht is afgerond, gaan de kinderen werken aan hun weektaak waarin ze zelfstandig oefenen om diverse onderdelen eigen te maken. In de weektaak staan opdrachten die de kinderen vrijwel zelfstandig moeten kunnen maken. Hier worden opdrachten gegeven vanuit diverse rekengebieden. De weektaak wordt op drie niveaus aangeboden: drempelniveau (1-ster opdrachten), basisniveau (2-ster opdrachten) en verrijkingsniveau (3-ster opdrachten) om aan te kunnen sluiten bij het niveau van het kind. Naast schriftelijke oefeningen zitten er ook oefeningen tussen die op de computer gedaan worden. De kinderen werken hier minimaal een kwartier per week aan.
Het aanleren van rekenen is tegenwoordig veel anders dan vroeger. Vroeger lag de focus op veel sommen foutloos maken. Dat is nu ook belangrijk, maar de nadruk ligt nu op het begrijpen van de manier waarop een som wordt uitgerekend. Dat komt omdat we tegenwoordig meer inzicht hebben op hoe kinderen leren. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen begrijpen waarom ze iets leren, dus wordt er veel aangeboden met voorbeelden.
Goede rekenaars verwerken slechts een deel van de basisstof, zodat ze ook kunnen werken in het Pluswerkboek, waarin opdrachten staan die iets moeilijker zijn dan de basisstof. De hele goed rekenaars krijgen ook Levelwerk, waarmee ze zich nog meer op een hoger niveau kunnen ontwikkelen.
Het tweede halfjaar van groep 8 wordt er voornamelijk herhaald. Dan staat er per twee weken één thema centraal, waarna deze getoets wordt.
 
Deze tips kunnen ouders inzetten om het rekenen thuis te stimuleren:
 1. Voer gesprekken naar aanleiding van alledaagse situaties (Hoeveel koekjes hebben we nu gebakken? Wat is de kilometerstand van mijn auto?)
 2. Kijk bij aanschaf van speelgoed en computerspelletjes wat kinderen ervan kunnen leren
 3. Speel gezelschapsspelletjes waarbij rekenstrategieën ingezet moeten worden.
 4. Leer uw kind gebruik van maken van de klok, kalender, geld en een bankrekening
 5. Positief aandacht geven aan het (reken)huiswerk van uw kind         - Kies een geschikt moment
           - Houd het gezellig
           - Houd het kort (maximaal 20 minuten)
           - Geef complimenten
           - Vraag aan de leerkracht voorbeeldsommen
   
  Taal en Spelling
  Dagelijks werken we in de groepen 4 tot en met 8 met de methode Taal Actief aan taal en spelling. 
  Bij taal komen woordenschat en taal verkennen veelvuldig aan de orde, aangevuld met spreken & luisteren en schrijven.
  Bij spelling ligt de nadruk op werkwoorden, niet-werkwoorden en leestekens.
  Aansluitend op het Opbrengstgericht Werken, bieden we taal en spelling op drie niveaus aan: drempelniveau (niveaugroep 1), basisniveau (niveaugroep 2) en verrijkingsniveau (niveaugroep 3).
  De kinderen hebben een werkboekje voor spelling en taal. Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden om op de computer de leerstof in te oefenen.
  De leerkracht gebruikt uitgebreide software voor het digitale schoolbord.
   
Verkeer
De kinderen doen in april het praktisch verkeersexamen. Hiervoor is het nodig dat zij de verkeersborden en verkeersafspraken goed kennen en die ook in praktijksituaties kunnen toepassen. Meer informatie volgt.
 
Zelfstandig werken = taakbrief
Elke twee weken krijgen de leerlingen een nieuwe taakbrief. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag werken ze 30 tot 45 minuten aan de taakbrief.
Het gaat daarbij veelal om:
 • leerstof, die de kinderen zelfstandig aan moeten kunnen. De kinderen bepalen zelf (gedeeltelijk) in welke volgorde ze de taken maken. Natuurlijk worden zij van tips voorzien. De taken kijken de kinderen zelf na.
 • voor veel kinderen is de taakbrief aangepast met Eigen Taken, die in elk geval af moeten zijn. Dat kunnen RT-taken of verdiepingstaken zijn.Elkaar uitleggen is toegestaan, zodat de leerkracht tijdens de taakwerktijden kinderen kan helpen die extra begeleiding nodig hebben.
  Op de taakbrief staat een beoordeling vermeld. Normaal gesproken moet elk kind de taakbrief af kunnen krijgen. Is de taakbrief niet voldoende af, dan krijgt uw kind deze taakbrief (zo mogelijk op vrijdag al) mee naar huis om één of meerdere taken thuis af te maken. Dat wordt vermeld op de taakbrief. Deze afmaaktaken moeten uiterlijk de volgende vrijdag door het kind zijn nagekeken en ingeleverd zijn. Mocht het zijn dat een kind de eigen taken niet af heeft, moet hij/zij deze op een dag na school inhalen. Dat komt, omdat deze taken veelal op de computers op school gemaakt moeten worden.
   
   
   
   
   
Eigen-taken (RT)  en/of Levelwerk (verdieping)
Aan de hand van de informatie uit groep 7 krijgen de kinderen Eigen Taken (RT of Levelwerk).
Bij de eerste taakbrief krijgen de kinderen te horen aan welke Eigen Taken zij gaan werken. Dat betekent ook dat uw kind een aangepaste taakbrief kan hebben.
U heeft een blad ontvangen waarop u kunt zien in welke instructiegroepen uw kind is ingedeeld en of uw kind RT-taken of Levelwerktaken krijgt. Met vragen hieromtrent kunt u terecht bij de leerkracht. Uitgangspunten voor Eigen Taken:
 • Afspraken die in groep 7 gemaakt zijn, lopen zo mogelijk in groep 8 door
 • Kinderen die op Cito E7-toets een D of E-score behaald hebben, krijgen in elk geval RT-taken en werken daar grotendeels tijdens de taakbrief aan. Uw kind kan ook RT-opdrachten voor thuis krijgen.
 • Kinderen die een A, B of C-score op een Cito E7-toets behaald hebben, kunnen waar dat nodig is toch RT-taken bij de taakbrief krijgen.
 • Kinderen die bij de laatste twee citotoetsen een A-score behaalden voor een bepaald vak, laten gedeeltelijk het normale lesprogramma los. Zij krijgen extra uitdagende  opdrachten tijdens de taakbrief, bijv. Levelwerk.
  Soms komen deze opdrachten in plaats van het gewone werk, soms zijn het taken die erbij komen. Uiteraard moeten deze "Levelwerkkinderen" tijdens de methodetoetsen wel goede resultaten blijven behalen. Zodra resultaten of werkhouding daar aanleiding toe geven, zal meneer Tom een aanpassing maken in de Eigen-Taken of het Levelwerk.
 
Centrale Eindtoets Basisonderwijs
De Centrale Eindtoets Basisonderwijs (voorheen Cito eindtoets) wordt afgenomen op 16 en 17 april 2019. In de periode daarvoor oefenen we de gang van zaken. De uitslag van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs heeft een andere status gekregen. Hierover leggen we u alles uit tijdens de informatieavond Voortgezet Onderwijs op donderdag 2 oktober 2017.
 
Voortgezet onderwijs (V.O.)
Een overzicht van belangrijke data:
2 oktober 2018             Informatieavond over V.O. op onze school
23 november 2018       Kinderen krijgen het schooladvies
wk van 26 nov 2018     Adviesgesprekken met ouders en kind op school
jan./feb. 2019              Open dagen/avonden bij de scholen van het V.O.
12 en 14 maart 2019   Aanmelden bij scholen van het V.O.
16 en 17 apr 2019       Centrale Eindtoets Basisonderwijs
18 april 2019                Verzending bericht toelating op een school van het V.O.
Mei 2019                      Uitslag Centrale Eindtoets Basisonderwijs
20 juni 2019                Kennismakingsmiddag op de scholen van het V.O.
 
 
Brugpieperdag
Deze vindt plaats op dinsdag 12 juni 2019. De brugpieperdag wordt georganiseerd door de ouders. Wie hieraan mee wil helpen, heeft dit al aangeven op het blad Ouderparticipatie.
 
Schoolkamp
We gaan van 24 t/m 28 juni 2019 op schoolkamp. We zijn al druk doende om de begeleiding te formeren. Ook ouders willen graag helpen. Tegen die tijd communiceren we over welke hulp nodig is. Nadere mededelingen volgen t.z.t..
 
Musical
De jaarlijkse afscheidsavond met daaraan voorafgaand de musical is gepland op woensdagavond 3 juli 2019.
 
Samenwerking met ouders
Indien nodig neem ik persoonlijk contact met ouders op. Hopelijk doet u dat ook als u dat nodig acht. Wilt u ons iets laten weten, dan kan dat mondeling, per briefje, per telefoon, maar ook per e-mail: wieneheerkens@deregenboog-goirle.nl en tomsnels@deregenboog-goirle.nl.
Zijn er problemen of heeft u vragen, spreek de leerkracht er gerust op aan. Wacht er niet te lang mee! Waar 't kan, zullen wij proberen te helpen. Maar ook onze mogelijkheden zijn soms beperkt!
Wij wensen uw kind een fijn schooljaar en de ouders een prettige samenwerking.
 
 
Wiene Heerkens en Tom Snels
leerkrachten groep 8