Onderwijs en Ontwikkeling
 
 • Zintuiglijke en lichamelijke oefening (voorbereidende oefeningen voor kleuters)
 • Nederlandse taal waaronder lezen, schrijven, spelling, taalbeschouwing, stellen, spreken en luisteren, taalexpressie (vanaf groep 1)
 • Rekenen en Wiskunde (vanaf groep 1)
 • Natuur (vanaf groep 1)
 • Wereldoriëntatie (vanaf groep 1) en Aardrijkskunde (vanaf groep 5)
 • Geschiedenis (vanaf groep 5), maatschappelijke verhoudingen, staatsinrichting
 • Godsdienst, levensbeschouwing, geestelijke stromingen
 • Engelse taal (vanaf groep 7)
 • Techniek
 • Expressie waaronder tekenen, handvaardigheid, muziek, drama
 • Algemene expressie activiteiten (waaronder het behandelen van gedichtenbundels, kringgesprekken, gesprekken n.a.v. krantenberichten)
 • Activiteiten ter bevordering van sociale redzaamheid (verkeer, gezond gedrag, sociaal-emotioneel)
 • Actief burgerschap en sociale integratie

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

In principe nemen alle leerlingen deel aan bovengenoemde onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een verzoek tot vrijstelling moet aangevraagd worden bij de directie en in overleg met het bevoegd gezag zal bekeken worden of dit verzoek gehonoreerd kan worden.
Tevens wordt dan bepaald welke onderwijsactiviteit voor de leerling in de plaats komt van die waarvan vrijstelling is verleend.