Buitengewoon verlof

In sommige gevallen kan er extra verlof worden aangevraagd.
Afspraken hierover staan hieronder vermeld.


Klik hier om een verlofformulier te downloaden. U kunt het vervolgens uitprinten en afgeven op school.

De papieren versie is verkrijgbaar bij de conciërge.


Buitengewoon verlof
In principe is buitengewoon verlof voor vakantie vrijwel onmogelijk. Toch kunnen ouders/verzorgers een aanvraag voor buitengewoon verlof indienen. Alle aanvragen voor ten hoogste tien schooldagen worden ingediend bij, beoordeeld en afgehandeld door de directeur van de onderwijsinstelling.
Het buitengewoon verlof moet altijd ruim van tevoren (minimaal zes weken van tevoren) en schriftelijk worden aangevraagd, tenzij er sprake is van overmacht.

De volgende omstandigheden komen wel in aanmerking voor buitengewoon verlof:
 • verhuizing: maximaal 1 dag
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag .huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen
 • 12,5., 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag .25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag
 • naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof

De volgende omstandigheden komen in principe niet in aanmerking voor buitengewoon verlof:
 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie in verband met een gewonnen prijs
 • vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband

U dient bij twijfel het verlof wel vooraf met de directie te bespreken. Een aanvraag voor verlof dient schriftelijk bij de directie van de school te worden ingediend. Op school zijn hiervoor speciale aanvraagformulieren aanwe­zig. U kunt die ophalen bij de groepsleerkrachten of de directie.

Als de directie van de school het verlof niet toestaat, zal dit schriftelijk en gemotiveerd aan u worden meegedeeld. Indien u het abso­luut niet eens bent met de beslissing van de directie kunt u hiertegen in beroep gaan. De precieze procedure is eveneens bij de directie van de school bekend.